BANER3z_nowe_perspektywy perspektywy2019
Drukuj

ComeniusWspółpraca naszej szkoły w ramach projektu trwa nieprzerwanie od 1999 roku. W czerwcu 2012 r zakończyliśmy poprzednią edycję projektu Comenius. Projekt "Szkoły europejskie miejscem, w którym kształtuje się postawę odwagi cywilnej" został  zrealizowany przez szkoły partnerskie: z Castellana Grotte (Włochy), Liege (Belgia), Londynu (Wielka Brytania),  Neunkirchen (Niemcy), Bukaresztu (Rumunia) i Dąbrowy Górniczej (Polska). Projekt przebiegał w dwóch etapach. Etap pierwszy polegał na pracy nad tematem „Uwrażliwienie uczniów na znaczenie wartości, jaką jest odwaga cywilna”. W drugim etapie projektu wszystkie szkoły partnerskie pracowały nad tematem "Jak zachować postawę odwagi cywilnej w różnych sytuacjach życiowych: w życiu codziennym zawodowym i społecznym."
Wzięliśmy udział w spotkaniach roboczych w Niemczech, Włoszech, Rumunii i Wielkiej Brytanii. Nasi uczniowie nawiązali kontakty ze swoimi kolegami i koleżankami z pozostałych szkół europejskich. Brali udział w wielu przedsięwzięciach, poznali kultury krajów szkól partnerskich i oczywiście dobrze się bawili.
A oto krótka prezentacja poszczególnych projektów:

Zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim.
lata 2012-2014

Temat projektu "Zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim" powinien z jednej strony uświadomić uczniom i nauczycielom, że przemoc stała się zjawiskiem powszechnym we współczesnej Europie i doświadczenie dnia codziennego nakazuje stwierdzić, że problem ten stale narasta. Z drugiej strony uczniowie powinni nabyć bądź pogłębić wiedzę na temat wszelkich możliwych przyczyn przemocy, różnych form tego zjawiska oraz różnych obszarów życia, w których ono jest obecne. Uczniowie powinni poznać i stosować w praktyce rolę sztukę mediacji - jako jedną ze szczególnie skutecznych metod prewencyjnych przeciwko przemocy. Temat projektu został opracowany wspólnie przez uczniów i nauczycieli z siedmiu różnych krajów. Mamy zatem świadomość, że współpraca w grupie międzynarodowej wymaga od wszystkich uczestników podnoszenia wiedzy i umiejętności w wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i informatycznych, aby sprawnie planować, realizować, dokumentować i prezentować nasz projekt. Poprzez realizację tematu "Zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim" pragniemy osiągnąć takie cele jak:
 • uświadomienie, że zjawisko przemocy w społeczeństwie europejskim stale narasta i uczulenie innych na ten fakt
 • poznanie i zrozumienie społecznych i ekonomicznych przyczyn przemocy i agresji, również wśród młodocianych
 • zgłębianie wiedzy na temat zjawiska przemocy  i agresji w różnych obszarach życia społecznego
 • poznanie, docenienie znaczenia i stosowanie mediacji jako środka pedagogicznego zapobiegającego przemocy i agresji
 • uwrażliwienie lokalnej społeczności, szkół i władzy na problem przemocy w społeczeństwie i potrzebę merytorycznego przygotowania  pedagogicznego do walki z nią.
 • podniesienie poziomu kompetencji językowych
 • uświadomienie uczniom, że posługiwanie się kilkoma obcymi językami stało się w Europie obowiązującym standardem i oznacza zwiększenia szans na rozwój zawodowy
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie międzynarodowej w ramach wspólnego planowania i realizacji projektu oraz w czasie wizyt roboczych
 • wykazywanie pustki dywagacji na temat wyższości jednych krajów nad drugimi i zarazem niższości innych.
 • zapobieganie i przeciwstawianie się rasizmowi i wrogości względem obcych
 • poznawanie i rozumienie bogactwa kultury europejskiej

W projekcie uczestniczą oprócz naszej szkoły następujące szkoły partnerskie:
 1. Edtih-Stein-Schule Akademie für Erzieher und Erzieherinnen – średnia szkoła zawodowa z Niemiec z miejscowości Neunkirschen
 2. Athénée Communal Maurice Destenay – średnia szkoła ogólnokształcąca z Belgii z miejscowości Liege
 3. The Brit School For Performing and Technology – średnia szkoła ogólnokształcąca z Wielkiej Brytanii z miejscowości London-Croydon
 4. Istituto Tecnico Industriale Statale "Luigi Dell'Erba" - średnia szkoła ogólnokształcąca z Włoch z miejscowości Castellana Grotte
 5. Scoala Superioara Commerciala "Nicolae Kreztulescu" - średnia szkoła ogólnokształcąca z Rumunii z miejscowości Bukarest
 6. Lycee General Et Technologique La Pleiade – średnia szkoła ogólnokształcąca z Francji z miejscowości Pont-de-Chéruy

W marcu 2013 roku planowana jest wizyta robocza szkół partnerskich w Polsce, a następnie odbędą się rewizyty w pozostałych szkołach. Będziemy pracować nad projektem, dalej zacieśniać więzi z naszymi partnerami i poznawać inne kultury.
 
SZKOŁY EUROPEJSKIE JAKO MIEJSCE KSZTAŁTOWANIA ODWAGI CYWILNEJ
lata 2010 – 2012

V Liceum Ogólnokształcące im. Kanclerza Jana Zamoyskiego realizuje ten projekt ze szkołami z: Anglii, Belgii, Niemiec, Rumunii i Włoch.

Cele:. Kształtowanie u uczniów postawy odwagi głoszenia swoich poglądów i obrony systemu wartości. Uświadomienie uczniom, co oznacza odwaga cywilna w życiu młodego człowieka? W jakich sytuacjach powinien się nią wykazać? (np. odmowa wzięcia narkotyków, picia alkoholu).

 

Spróbujemy odpowiedzieć na następujące kwestie: „Odwaga cywilna, w jakich dziedzinach życia, sytuacjach, brakuje jej ludziom w moim kraju ? Jakie są źródła lęku ludzi wobec zła? Dlaczego nie umieją mu się przeciwstawić?”

Będziemy  kształtować postawę odwagi cywilnej przez różnego rodzaju działania, jak: wystawianie sztuk teatralnych, tworzenie plakatów, strony internetowej, pisanie tekstów literackich i poznawanie sylwetek osób będących wzorem takiej postawy. Zaprosimy na spotkanie z młodzieżą autorytety w tej dziedzinie.

Wspólnie z nauczycielami, przedstawicielami władz lokalnych,  uczniami i rodzicami  będziemy wskazywać obszary , w których odwaga cywilna ma szczególne znaczenie.

Będziemy rozpoznać – przy pomocy badań ankietowych – obszary w szkole i w środowisku lokalnym, które stanowią zagrożenie: np. przemoc fizyczna i słowna, wrogość wobec cudzoziemców.  Na warsztatach międzynarodowych będziemy wymieniać się doświadczeniami, jak postępować odważnie w różnych sytuacjach życiowych. Postaramy się wciągnąć do programu uczniów, którym potrzebne jest wsparcie, jeśli chodzi o postawę odwagi cywilnej, będziemy uczyć się zachowań broniących godności własnej i innych.

SZKOŁY EUROPEJSKIE AKTORAMI DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO
Czas trwania od 2008 do 2010
Partnerzy V LO:
 • Athénée Communal Maurice Destenay – Liege/ Belgia
 • Edith-Stein-Schule Akademie Für Erzieherinnen Und Erzieher – Neunkirchen/Niemcy
 • The Brit School For Performing Arts And Technology – Londyn/Anglia
 
Opis projektu
Dialog międzykulturowy zaczyna się od zaznajomienia się z tym, co na co dzień otacza rozmówców: jak wygląda nasze życie codzienne, jakie są nasze sposoby odżywiania (dania i pory posiłków), jak organizujemy sobie czas wolny, jakie jest miejsce religii w życiu codziennym, jak wyglądają nasze relacje międzypokoleniowe. W naszym projekcie pokażemy, jak wpływy zewnętrzne wzbogacającą dialog międzykulturowy - uwzględnimy rolę, jaką w tym procesie odgrywają kraje z nami sąsiadujące, imigranci oraz starsze pokolenie... Wykorzystamy fakt, iż większość szkół partnerskich jest położona na terenach przygranicznych, miejscach przenikania się różnych kultur.
Drugi etap stanowić będzie wspólna refleksja historyczna nad charakterem dialogu miedzy kulturami europejskimi i przeszkodami, które go utrudniały. Zbadamy jak instytucje i konwencje europejskie stymulują rozwój tego dialogu i dbają o zachowanie różnorodności kulturowej, tak na szczeblu lokalnym jak i europejskim. Etap ten doprowadzi do spotkania miedzy naszymi szkołami i organizacjami, których celem jest wspieranie dialogu międzykulturowego. W dalszej kolejności będziemy podejmować z wspólne działania, z wyżej wymienionymi stowarzyszeniami, i rozwijać z nimi stałą współpracę, dzięki temu projekt nasz znajdzie zastosowanie praktyczne.


SZKOŁY EUROPEJSKIE W OBLICZU ODRADZAJĄCEGO SIĘ RASIZMU, ANTYSEMITYZMU I KSENOFOBII
sierpień 2005 – lipiec 2008

Tym razem jest to Projekt Rozwoju Szkoły. Głównym celem tego projektu jest stawienie czoła odradzającym się w Europie zjawiskom rasizmu, antysemityzmu i ksenofobii oraz podniesienie jakości działań wychowawczych i dydaktycznych szkoły.
W pracę nad projektem włączają się nauczyciele języka polskiego, historii, WOS, etyki, religii i filozofii oraz wychowawcy klas. Badamy i porównujemy podręczniki i programy szkolne, teksty literackie i publicystyczne, przeprowadzamy sondaże i ankiety. Dzielimy się spostrzeżeniami i wnioskami z całą społecznością szkolną, lokalną (za pośrednictwem prasy i Internetu) oraz z naszymi partnerami z Belgii, Francji i Niemiec.
W ramach projektu realizujemy wymianę młodzieży. W styczniu odwiedzają nas uczniowie ze szkół partnerskich, w kwietniu nasza młodzież gości we Francji lub w Belgii. W ten sposób młodzież ma okazję wymieniać poglądy bezpośrednio, kształtować postawę otwartości oraz doskonalić znajomość języków obcych.

UM w Dąbrowie Górniczej, 2003r. Uczniowie i nauczyciele z 5 krajów europejskich na spotkaniu z władzami miasta.

 • W ramach projektu odbywają się wizyty studyjne z udziałem dyrektora szkoły, wizyty robocze z udziałem nauczycieli i uczniów
 • Nasza szkoła przyjmuje też młodzież ze szkół partnerskich z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii i Czech
 • W roku 2003, podczas jednej z wizyt roboczych w Polsce odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej poświęcone prezentacji miasta i regionu
 • Cyklicznie, z okazji spotkań międzynarodowych organizowanych przez naszą szkołę, ukazują się notatki i artykuły w prasie, polskiej i francuskiej, telewizji lokalnej
 • Czynnie bierzemy udział w Dniach Europejskich organizowanych każdego roku przez szkołę koordynującą Valentine Labbé w Lille: prezentujemy wystawy, prezentacje multimedialne, wygłaszamy referaty


Współpraca międzynarodowa szkoły rozwija się od lat, promuje to naszą szkołę na terenie miasta i regionu.

Myślę, że nie będzie przesadą stwierdzenie iż nasza częsta obecność w Lille czy w Liège oraz na łamach tamtejszej lokalnej prasy przyczynia się również do promocji naszego kraju za granicą.

Młodzież naszej szkoły ma okazję nie tylko uczyć się języków obcych ale przede wszystkim, dzięki bezpośrednim kontaktom międzynarodowym, pracy przy opracowywaniu materiałów do projektu, używać ich jako narzędzia.

Tematyka projektów oparta jest na zwalczaniu rasizmu i ksenofobii, nasza młodzież uczy się więc tolerancji i otwartości.


DĄŻENIE DO TOLERANCJI MIĘDZYKULTUROWEJ – REZULTATEM BUDOWANIA WSPÓLNEJ EUROPY

sierpień 2002 – lipiec 2005

Celem projektu jest wzajemne poznawanie kultury, religii, obyczajów, takich jak np.. sposób obchodzenia i rola różnego rodzaju świąt religijnych.
Projekt Comeniusa realizowany przez naszą szkołę wyróżnia liczny udział młodzieży w wymianach. W ciągu ostatnich trzech lat 67 uczniów odwiedziło szkoły partnerskie we Francji, Belgii i Rumunii. Polacy przyjęli w tym okresie 52 uczniów z pięciu krajów partnerskich.
W marcu 2004 roku V LO zorganizowało międzynarodowe seminarium, w którym wzięło udział 25 uczniów z Belgii, Francji, Holandii, Niemiec, Rumunii, oraz 24 uczniów z Polski. Głównym tematem naszego spotkania było poznanie historii Żydów polskich, zwiedziliśmy dzielnicę żydowską czyli krakowski Kazimierz oraz muzea - obozy zagłady w Oświęcimiu i Brzezince. Pokazaliśmy też naszym gościom Kraków, Wieliczkę, Częstochowę i Zakopane.
W styczniu 2005 przyjedzie do Polski ok. 60 uczniów z krajów partnerskich by wspólnie z nami, w roli wolontariuszy wziąć udział w uroczystościach obchodów 60 rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu. Podobnie jak poprzednio, pokażemy naszym partnerom najciekawsze miasta i zabytki.
W projekt zaangażowanych jest 9 nauczycieli i ok. 50 uczniów.
Przeczytaj artykuł z wizyty uczniów z krajów partnerskich w styczniu 2005.


OD TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ DO TOŻSAMOŚCI EUROPEJSKIEJ
grudzień 1999 – lipiec 2002
Wokół nas jest wiele miejsc pamiętających ważne wydarzenia z historii miasta, kraju, świata. Miejsca pamięci takie jak pomniki, muzea, cmentarze, tablice pamiątkowe powinny do nas przemawiać z przeszłości by nas umacniać, budzić patriotyzm, ale i przestrzegać. Czy wiemy o ich istnieniu? Czy umiemy odczytać ich przekaz?
Nasze liceum przystąpiło do projektu, by wraz z czterema szkołami partnerskimi zbadać jaką rolę odgrywają dziś miejsca pamięci, muzea historyczne, historycy i nauczyciele szkół średnich w przekazywaniu europejskiego dziedzictwa XX w. Obserwacje te były podstawą do sporządzenia materiałów (reportaż video, album, broszura, prezentacja multimedialna), mogących służyć jako pomoc dydaktyczna podczas zwiedzania miejsc pamięci, na lekcjach historii i języków obcych. Prace koncentrowały się na sposobie w jaki obchodzone są w krajach partnerskich projektu rocznice zakończenia dwóch wielkich wojen XX wieku, 11 listopada oraz 8 maja.
W ramach projektu odbyły się wizyty przygotowawcze, studyjne i robocze z udziałem uczniów.
W projekcie brało udział 6 nauczycieli i ok. 20 uczniów.